Opłaty

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność sprzężona) czesne wynosi 0 zł