Koncepcja na rok szkolny

KONCEPCJA  PRACY

NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA WESOŁE PRZEDSZKOLE

W SOSNOWCU

 

Cele koncepcji pracy przedszkola

1. Zapewnienie naszym dzieciom opieki, bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw.

2. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, mających na celu osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Kształtowanie poczucia estetyki poprzez obcowanie dziecka ze sztuką oraz zapewnienie mu warunków do wyrażania siebie w różnych dziedzinach i formach sztuki.

4. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.

 
Misja Przedszkola
 
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców.
 
Wizja Przedszkola
 
Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa i współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 
Procesy wspomagania rozwoju edukacji
 
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji.
Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego działania. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób. Przedszkole szczególną uwagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Odkrywają swoją indywidualność, doskonalą samodzielność i poznają swoje możliwości. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.
 
 Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole posiada:
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości.
 
Przestrzega:
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasad kultury, współżycia i postępowania według ustalonych norm.
 
Dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych,
 • odmienne postawy, przekonania i upodobania,
 • środowisko naturalne.
 
Nie obawia się:
 • występować publicznie
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami i sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę i pomoc.