Co zapewniamy?

NASZYM PRZEDSZKOLAKOM ZAPEWNIAMY:
 • podmiotowe traktowanie, 
 • pełną akceptację i życzliwość, 
 • poczucie wyjątkowości, 
 • poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa, 
 • pozytywne wzmacnianie podczas zdobywania nowych umiejętności i kompetencji,
 • zadania dostosowane do możliwości dzieci, 
 • rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych, 
 • nabywanie kompetencji w budowaniu zgody i porozumienia, 
 • nabywanie wiary we własne możliwości, 
 • uczenie się norm i zasad życia społecznego, 
 • kształtowanie postawy proekologicznej i zdrowego stylu życia, 
 • rozwój inteligencji poznawczej oraz twórczej aktywności dziecka, 
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania, 
 • kształtowanie logicznego myślenia, 
 • pomoc logopedyczną i psychologiczną, 
 • udział w życiu kulturalnym, 
 • bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, 
 • warsztaty teatralne i plastyczne, 
 • udział w zajęciach adaptacyjnych. 

NASZYM RODZICOM ZAPEWNIAMY: 
 • stały kontakt z nauczycielem i dyrektorem,
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka, 
 • organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, 
 • wspólne działania wychowawcze.